Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tromper. Wij streven er naar dat je tevreden bent met onze producten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@tromper.nl

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Tromper zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 

1.2. Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling betekent dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden automatisch aanvaardt.

 

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Tromper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van toeleveranciers daartoe aanleiding geeft.

 

1.4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Tromper op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

1.5. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW).

 

 

 

2. BESTELLING & BETALING

 

2.1. Direct na de bestelling ontvangt je een bevestiging.

 

2.2. Bij Tromper kun je betalen door middel van Ideal en overschrijving.

 

2.3. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Tromper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

2.4. Tromper is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Tromper je hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.

 

 

 

3. VERZENDING & LEVERING

 

3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

 

3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.

 

3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt je hiervan per e-mail onmiddellijk op de hoogte gesteld.

 

3.4. Indien Tromper de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heb je de mogelijkheid de besteling kosteloos te annuleren.

 

 

 

 

4. RETOURNEREN

 

4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met jouw verwachtingen, kun je deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij je voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar:info@Tromper.nl.

 

4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuwstaat verkerend.

 

4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gedragen, gewassen en of beschadigd is.

 

4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Tromper ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.

 

4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met jouw bestelling brengt Tromper de kosten van de retourzending in mindering.

 

4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Tromper het betaalde bedrag terug op jouw rekening.

 

 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1. Tromper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Tromper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.

 

5.2. Tromper is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.

 

5.3. Tromper streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Tromper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.

 

5.4. Tromper is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.

 

 

 

6. OVERMACHT

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tromper in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Tromper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 

 

7. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Tromper, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

 

 

 

8. PRIVACY STATEMENT

 

Tromper respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Tromper nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling.

 

Tromper informeert je graag, maar niet vaker dan 1 maal per week, over interessante ontwikkelingen en aanbiedingen. 

 

 

 

9. COPYRIGHT

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Tromper.

 

 

 

TROMPER

Haver 1

1648 EK De Goorn

Nederland

Tel: 06 46267617 

E-Mail: info@tromper.nl

 

 

 

BTW nummer: NL188145904B01

BIC: KNABNL2H

Kvk nummer: 59557508